Kemal Ümmi (? – ö. 880/1475)

Kemal Ümmî, XV. yüzyılda (? – ö. 880/1475) Anadolu’da yasayan ilk mutasavvıf Türk şairlerinden biridir. Hayatı hakkında yeterli bilgi olmamakla birlikte, elde var olan bilgiler göre Halvetî tarikatının büyüklerinden Cemal Halvetî’nin arkadaşı olan Kemal Ümmî, Muhammed Bahaeddin Erzincanî’nin halifelerindendir. Asıl adı İsmail olup tahsil görmeden yetiş­tiği için şiirlerinde Ümmî Kemal mahlası­nı kullanmıştır.

Divanındaki bir şiirinden Hal­vetî tarikatına mensubiyeti ve şeyhinin Ubeydullah Hâmid olduğu öğrenilmekte­dir. Fakat bu mutasavvıf şairin kimliği hakkında ihtilaf vardır. Necla Pekolcay bu zatın Somuncu Ba­ba diye bilinen Ebû Hamîd Aksarâyî oldu­ğunu bildirir. Kemal Üm­mî diğer bir şiirinde Hâce Ali Sultan’dan söz eder ki M. Fuad Köprülü, bu zatın Cemâziyelevvel 832’de (Şubat 1429) ölen Şeyh Alâeddin Ali Erdebîlî olduğunu belirtmektedir.[1]Latîfî ise onun, Nesîmî gibi Sultan Şücâ Tekkesi Şeyhi Baba Sultan’ın bedduasını alarak asılmak suretiyle idam edil­diğine dair bir rivayet nakleder.[2]

“Kemal Ümmi (? – ö. 880/1475)” yazısının devamını oku